Garage och P-platser

Föreningens parkeringsplatser

Föreningen har 47 garageplatser samt 25 parkeringsplatser med motorvärmaruttag samt en handikappats att hyra ut. Vidare har föreningen 41 fria parkeringsplatser vilka får nyttjas av boende utan garage eller motorvärmarplats samt av besökande. Dessa finns både vid övre och nedre parkeringen samt efter gatan på Vargtorpsvägen. Om du vill hyra garage eller parkeringsplats, så tag kontakt med vicevärden.

Parkering och trafikregler

Den som innehar garage ska alltid parkera i garaget. Endast kortare tid, dagtid är det tillåtet för en garageplatsinnehavare att använda föreningens ”fria” parkeringsplatser. Exempelvis om man åker hem tillfälligt över lunchen eller liknande. Parkeringstillstånd måste alltid finnas väl synligt i framrutan vid sådana tillfällen. Garaget upplåtes endast för parkering av fordon som är i trafik.

Den som innehar en motorvärmarplats ska alltid parkera på sin motorvärmarplats utan undantag. Vintertid ska parkering på föreningens ”fria” parkeringsplatser ske så långt ifrån snöplatserna som möjligt. Detta för att snöplatserna inte ska öka i omfång mer än nödvändigt och medverka till minskade antal parkeringsplatser. Ta för vana att alltid parkera så långt som möjligt från snöplatserna vintertid.

Det är tillåtet att köra in i området för i- och urlastning. Vid biltrafik i området så gäller gånghastighet. Högre hastighet medför en oacceptabel fara för framförallt föreningens barn. Det är tillåtet att parkera 15 minuter på föreningens gator och 6 minuter på kommungatorna. Det är helt förbjudet att köra eller parkera på gräsmattor eller gräskanter. Parkering ska ske med alla fyra hjul på asfalten.

För parkering på föreningens fria parkeringsplatser krävs parkeringstillstånd såväl för föreningens medlemmar som för besökare. Parkeringstillstånd krävs även för dem som har motorvärmarplats. Parkering ska ske med alla fyra hjul inom aktuell parkeringsruta. Brf Linåkern upplåter inte parkering till husvagnar, husbilar eller lastbilar. Alla bilar som ställs upp på föreningens parkeringsplatser ska användas regelbundet. Avställda fordon får naturligtvis inte förvaras inom föreningen. Tillstånd krävs för avställda bilar. Det är vi som bostadsrättsinnehavare som är ansvariga för att de som besöker oss blir informerade om föreningens regler. Vid renoveringsarbeten där hantverkare behöver parkera längre än 15 minuter ska information till föreningen ges.

Garage

Är du en av dem som har förmånen att ha ett garage så är det viktigt att du alltid tänker på:

  • Att alltid låsa garageporten
  • Att alltid parkera ditt fordon i garaget. (det är endast tillåtet att under kortare tid, dagtid nyttja föreningens ”fria” parkeringsplatser för dig som har garage, parkeringstillstånd krävs)
  • Att inte inkräkta på din grannes garageplats

Motorvärmarplats

Är du en av dem som har förmånen att ha en motorvärmarplats så är det viktigt att du tänker på:

  • Att aldrig lämna en strömkabel kopplad till uttaget.
  • Att alltid låsa luckan till strömuttaget.
  • Att alltid parkera ditt fordon på motorvärmarplatsen.
  • Att inte inkräkta på din grannes motorvärmarplats.
  • Att alltid ha parkeringstillstånd väl synligt i framrutan.

Regler för hyra av bilplatser

Varje lägenhet kan hyra maximalt två platser. En förutsättning för att få göra det är att aktuell lägenhet innehar två fordon som är i trafik. För att kunna hyra en plats så måste aktuell lägenhet inneha ett fordon som är i trafik.

Finns inget fordon kan man inte hyra någon plats

De medlemmar som inte innehar något fordon får ej hyra någon plats.

Parkeringskontroll

Från och med 1 oktober 2018 sköter Securitas parkeringskontrollen. För att undvika felparkeringsavgift måste parkeringstillstånd finnas tydligt synligt i bilen, för boende och besökande. Detta gäller även den som har plats med motorvärmare.

Viktig information angående kösystem för garage och motorvärmarplatser.

Den som ej fullgjort sina förpliktelser mot föreningen (exempelvis ej betalt årsavgiften) kommer automatiskt att flyttas ur kön och får ansöka om en plats igen då man så gjort. Om man tackar nej till ett garage eller motorvärmarplats så flyttas man ur kön. Och får ansöka om ny plats när man är redo att ta det som erbjuds. 

Detta för att underlätta hanteringen av kösystemet.